album ناکسوت(KNOXOUT)

    رنگ ناکسوت با رنگ دانه های فاقد مواد آلی فرار و دوستدار محیط ریست تولید می شود. تنوع رنگبندی در رنگهای معمولی حاصل بکارگیری مواد شیمیایی در آنهاست و ناکسوت رنگ سلامتی است. در حال حاضر 33 رنگ برای این محصول موجود می باشد. برای اطلاع بیشتر به بخش رنگ بندی مراجعه کنید.
    رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮓ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ، ﭘﻮﺷﺶ ، ...


برند : rfbgf

رنگ ناکسوت با رنگ دانه های فاقد مواد آلی فرار و دوستدار محیط ریست تولید می شود. تنوع رنگبندی در رنگهای معمولی حاصل بکارگیری مواد شیمیایی در آنهاست و ناکسوت رنگ سلامتی است. در حال حاضر 33 رنگ برای این محصول موجود می باشد. برای اطلاع بیشتر به بخش رنگ بندی مراجعه کنید.
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮓ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ، ﭘﻮﺷﺶ ، ﺑﺮاﻗﻴﺖ ، ﺳﺨﺘﻲ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻤﻲ و ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮب در ﺑﺮﺧﻲ رنگها هنوز ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.اکسیدهای ﺳﺮب و ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ﺑﻮده و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺴﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. امروزه روشهاي نويني برا رنگ آميزي و آماده سازي سطح ابداع شده است كه هرچند مدت كوتاهي از عمر آنها مي گذرد ولي تاثير شگرفي در كاهش ميزان آلايندگي تركيبات فوق الذكر بر محيط زيست داشته اند. 
ناکسوت توسط استانداردهای جهانی دوستدار محیط زیست به عنوان رنگ دوستدار محیط زیست شناخته شده است که این امر به دلیل مقدار بسیار کم "مواد آلی فرار" در ای رنگ است. در این رابطه باید بدانیم که ناکسوت تنها رنگ فعال محیط زیست در جهان می باشد. این بدان معنی است که با خاصیت فتوکاتالیستی موجود در ناکسوت این رنگ پس از استفاده در محیط و بعد از خشک شدن کامل رنگ درست در زمانی که رنگهای عادی شروع به پخش مواد آلی فرار د رمحیط میکنند، این رنگ شروع به از بین بردن این مواد آلی فرار موجود در محیط خواهد کرد.پس نه تنها خود مواد  آلی فرار را وارد محیط نه خواهد کرد بلکه سبب آلودگی زدایی محیط اطراف خود نیز می شود.

مشاغل مربوطه
محصولات مشابه