info
my_location
قوانین طلایی برای طراحی یک سایت ساده و تمیز

فرآیند بیشتر از چیزی است که اکثر مردم تصور می کنند. محصولی مثل آیفون در ظاهر دستگاهی ساده و تمیز است. اما چیزهایی  زیادی درون آن نهفته است که اکثر مردم از آن بی خبرند.

مشاهده
عنوان کتاب

مشاهده
مجلات KNX

KNX 2016

مشاهده
پیشرفت پنل های خورشیدی با استفاده از تکنولوژی های جدید

تکنولوژی های جدید، از جمله صفحه های خورشیدی کارآمدتر که می توانند انرژی خورشیدی بیشتری را جذب نمایند، نسل بعدی پنل های خورشیدی را در دو دهه آینده بهبود خواهند داد. اما مشکلات بزرگ همچنان وجود دارند.

مشاهده
عنوان مقاله در اینجا

مشاهده
مجله خانه هوشمند

مشاهده