درباره مانو گستر

هدف فعالیت مجموعه ما فرهنگ سازی، ترویج و توسعه ساختمان سازی پایدار در ایران، هم سو با پیشرفت های بین المللی و متناسب با اقتضائات داخلی است. در این راستا از طریق فعالیت های مقتضی در حوزه های اطلاع رسانی، آموزش، برگزاری رویداهای مختلف و حمایت علمی - کاربردی از ساخت و ساز پایدار و نوسازی ساختمان های موجود، با اهالی دانشگاه، متخصصان، صاحبان سرمایه  و ارگان های دولتی و غیردولتی ذی صلاح در صنعت ساختمان در ارتباط هستیم. برآنیم که فعالیت های ما و ارتباط متقابل با مخاطبانمان باعث ایجاد بستری برای افزایش فرصت های کسب و کار در زمینه ساختمان سازی پایدار در ایران شده و آگاهی مخاطبان مختلف را درباره تاثیرات مثبت چندجانبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی این حوزه ارتقا بخشد.